top of page

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

A ISIDRE ARCHS, S.L. tenim com objectiu principal proporcionar als nostres clients serveis segurs en qué poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfacin plenament les seves expectatives.

 

Alhora ens comprometem a realitzar la nostra activitat de manera que contribueixi positivament al medi ambient, s'obtingui la protecció de l'entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals i riscos laborals. L'objectiu d'aquest política és la consolidació d'aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

 

Per això, per nosaltres Qualitat i protecció Mediambiental i de la Seguretat i Salut dels treballadors consisteix en:

  • Conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives i necessitats.

  • Un servei sense errors i en el termini requerit.

  • Identificar i Controlar la totalitat deis impactes ambientals que sorgeixin en el desenvolupament de la nostra activitat.

  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut derivades del treball.

 

A l'implantar un Sistema de Gestió de Qualitat i Medí Ambient segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 i UNE-EN ISO 45001:2018, pretenem aconseguir millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei orientat a l'excel·lència, augmentant la satisfacció de client i establint mesures per a la prevenció dels possibles impactes ambientals i eliminant els perills i reduint els riscos mitjançant el control de les condicions de treball. Tot això donant compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l'organització subscrigui relacionats amb el medi ambient i la promoció de la Seguretat i Salud en el treball.

 

D'acord amb aquesta política establim uns objectius  del sistema de gestió a tots els nivells, fent un seguiment del grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l'acompliment dels nostres processos.

 

Ens encarreguem de revisar periòdicament el sistema de gestió per assegurar-nos de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s'avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el sistema de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut, incloent la política i els objectius.

Com a direcció d’ISIDRE ARCHS, S.L. reconeixem que per al compliment d'aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l'Empresa, unint al nostre afany permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa, respectant al medi ambient i les normes de seguretat. Coherents amb la responsabilitat assumida, proporcionem els recursos necessaris per al compliment d'aquesta política, així com la consulta i participació dels treballadors, incloent la seva distribució a les persones implicades i al públic en general.

30 de maig de 2022

bottom of page