Política de qualitat i medi ambient

A ISIDRE ARCHS, S.L. tenim com objectiu principal proporcionar als nostres clients serveis segurs en qué poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfacin plenament les seves expectatives.

 

Alhora ens comprometem a realitzar la nostra activitat de manera que contribueixi positivament al medi ambient, s'obtingui la protecció de l'entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals. L'objectiu d'aquest política és la consolidació d'aquesta realitat, millorant continuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

 

Per això, per nosaltres Qualitat i protecció Mediambiental consisteix en:

  • Conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives i necessitats.

  • Un servei sense errors i en el termini requerit.

  • Identificar i Controlar la totalitat deis impactes ambientals que sorgeixin en el desenvolupament de la nostra activitat.

 

A l'implantar un Sistema de Gestió de Qualitat i Medí Ambient segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, a ISIDRE ARCHS S.L. pretenem potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei orientat a l'excel·lència, augmentant la satisfacció de client i establint mesures pera la prevenció dels possibles impactes ambientals, donant compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l'organització subscrigui relacionats amb el medi ambient.

 

D'acord amb aquesta política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells, fent un seguiment del grau de compliment deis mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l'acompliment deis nostres processos.

 

ISIDRE ARCHS SL revisa periòdicament el Sistema de Gestió, per assegurar la seva conveniencia, adequació i eficacia contínues. En aquesta revisió s'avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el sistema de Qualitat i Medi Ambient, incloent la Política i els objectius.

 

ISIDRE ARCHS SL reconeix que per al compliment d'aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l'Empresa, unint a la seva obstinació permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa, respectant al Medi Ambient. Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d'aquesta política, incloent la seva distribució a les persones implicadas i al públic en general.