Aposta per l’aigua

Archs Constructora sempre ha estat molt compromesa amb els aspectes ambientals de les obres que executa. L’empresa sempre vetlla per produir la mínima quantitat de residus possible.

Obra Civil - conduccions d'aigua | Archs Constructora

Amb aquest objectiu sempre s’estudia el moviment de terres de cada obra per optimitzar el projecte, de manera que es minimitzi el material sobrant de l’excavació i el material de préstec de pedrera.


Per assolir-ho l’empresa està en contacte permanent amb altres industrials de la zona per estar al corrent de les necessitats de terres sobrants o de terres per a terraplens. D’aquesta manera s’assoleix un equilibri ambiental a la zona.

Per això és un orgull per a Archs Constructora poder executar obres ambientals, com ara l’obra acabada d’adjudicar per Aigües de Barcelona consistent en la renovació de 600 metres de canonada d’impulsió de diàmetres 400 mm i 800 mm dependents de l’estació depuradora Estrella II, pertanyent al sistema Llobregat. La substitució de les canonades antigues per les noves canonades de fosa i polietilè s’executarà sense interrompre el servei de proveïment que duien a terme aquestes canonades.

Archs Constructora està finalitzant les obres de remodelació de l’estació de bombament d’aigües residuals de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, adjudicades per Aigües de Barcelona el juny passat. Aquestes obres complementen la línia iniciada el 2018, quan Archs Constructora va substituir 600 metres d’una canonada de diàmetre 400 mm per una canonada de 700 mm de diàmetre de fosa, per dotar de més capacitat la via que subministra aigua dels pous de Cornellà a l’estació depuradora de Sant Joan Despí, a Barcelona.