top of page

Nova conducció DN400 i connexions amb les conduccions existents


Actuació xarxa de transport d'Aigües de Barcelona | Archs Constructora

direcció d'obra: Antoni Andreu Torras (Dr. Enginyer)

any de finalització: 2021 pressupost: 659.482 €


Obres necessàries per a l’execució de la nova conducció DN400 de fosa dúctil pel mallat de la xarxa de transport del pis de cota 55 en la frontera entre Sant Adrià del Besòs i Barcelona, al carrer Cristòfol de Moura, entre Rambla de la Mina i carrer Saturn, i les connexions amb les conduccions existents. També s'inclouen totes aquelles modificacions a la xarxa, tant de transport com de distribució, que siguin necessàries tant per a l’execució dels treballs com pel posterior funcionament del sistema d’abastament de l’àmbit, el que inclou els seccionaments necessaris en la nova conducció, els diferents elements hidràulics auxiliars (boques d’aire, ventoses i descàrregues) i les connexions amb les canonades existents.

 


Opmerkingen


bottom of page